GDP

Quy hoạch Quốc gia đặt mục tiêu đến 2030, GDP đạt 7.500 USD/người
Theo Quy hoạch tổng thể Quốc gia giai đoạn 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2050.Về kinh tế, giai đoạn 2021 – 2030 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân khoảng 7%/năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500USD.