giải pháp

Phú Yên tìm giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững các nguồn gen
Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen ở Phú Yên được các cấp ngành, các tổ chức, cá nhân quan tâm và tham gia thực hiện. Tuy nhiên, hiện nhiều nguồn gen đặc hữu, có giá trị tại đây chưa được điều tra, thu thập đầy đủ nên có nguy cơ tuyệt chủng.