hồ chứa

Thanh Hóa: Ban hành quyết định ứng phó khẩn cấp với hồ chứa nước Đồng Ngư
Ngày 9/7/2024, phó Chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang ký ban hành quyết định 2880/QĐ - UBND về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Ngư, huyện Thạch Thành năm 2024