hỗ trợ địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương thu gom xử lý pin, chất thải rắn
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu pin sử dụng một lần có trách nhiệm đóng góp tài chính (1% doanh thu) hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn, trong đó có pin.