huyện Hải Lăng

Quảng Trị: Đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Hải Lăng
Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đề cao tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới đã thu lại nhiều kết quả tích cực cho cuộc sống người dân trên địa bàn.