huyện Văn Yên

Yên Bái: Phấn đấu hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý chất thải vào năm 2025
Tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, phân đều tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh bằng nguồn vốn Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa