kiến nghị

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Với kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,13 %), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).