kinh tế - xã hội

Chính phủ đốc thúc việc trình phương án tăng lương tối thiểu năm 2024
Chính phủ đề nghị Hội đồng Tiền lương quốc gia căn cứ vào diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, các yếu tố liên quan khác và quy định của pháp luật để chủ động xem xét việc khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu đối với người lao động theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và theo đúng quy định hiện hành.