Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Nguyên Lâm|14/08/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTNMT hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.

Theo Thông tư, chiến lược phải thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH bao gồm: Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên cấp quốc gia; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng bao gồm: Chiến lược phát triển công nghiệp, chiến lược phát triển giao thông vận tải; chiến lược khoáng sản; chiến lược thủy lợi; chiến lược phát triển thủy sản; chiến lược phát triển chăn nuôi; chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn; chiến lược phát triển năng lượng; chiến lược phát triển vật liệu xây dựng.

bien-doi-khi-hau.jpg
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Nội dung lồng ghép ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư nêu rõ, lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược thực hiện trong quá trình xây dựng chiến lược theo 5 bước sau:

1. Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH trong thuyết minh nhiệm vụ xây dựng chiến lược;

2. Phân tích tác động của BĐKH, yêu cầu ứng phó với BĐKH;

3. Xác định giải pháp ứng phó với BĐKH để lồng ghép vào chiến lược;

4. Lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược;

5. Lấy ý kiến nội dung ứng phó với BĐKH đã lồng ghép.

Theo Thông tư, khi lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào mục tiêu của chiến lược phải chú ý: Mục tiêu thích ứng với BĐKH lồng ghép vào mục tiêu của chiến lược phải hướng đến giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của BĐKH và tận dụng các tác động tích cực do BĐKH mang lại; mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lồng ghép vào mục tiêu của chiến lược phải cụ thể hóa cho các ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm.

Đối với việc lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào nội dung của chiến lược, Thông tư nêu rõ, lồng ghép vào quan điểm của chiến lược: Giải pháp thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải thể hiện rõ trong quan điểm phát triển của chiến lược.

Đối với việc lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược: Các giải pháp thích ứng với BĐKH được lồng ghép vào các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược để thực hiện mục tiêu thích ứng với BĐKH đề ra trong phạm vi của chiến lược. Nội dung lồng ghép cần hướng đến bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, sinh kế; giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của BĐKH đến sức khỏe người dân, các khu vực, cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương; nâng cao khả năng chống chịu của các hệ sinh thái tự nhiên; đồng thời tận dụng các tác động tích cực của BĐKH cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được lồng ghép vào các nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính đề ra trong phạm vi của chiến lược.

Với việc lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH trong việc xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược, theo Thông tư, cần xem xét lồng ghép chỉ số về thích ứng với BĐKH và chỉ tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo phạm vi của chiến lược.

Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch