Đơn vị nào có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Hoàng An|30/01/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì không còn quy định về thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường mà chỉ thực hiện thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tại khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng quy định.

Điều khoản chuyển tiếp
....
2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và văn bản xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét, cấp giấy phép môi trường.

luat-bvmt.jpg
Theo quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì không còn quy định về thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành là văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét, cấp giấy phép môi trường.

Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?


Căn cứ theo khoản 9 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định như sau:

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


9. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do.

Theo đó tại Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư sau đây, trừ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này;

b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình.

Theo đó người đứng đầu cơ quan sau có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp với từng dự án theo quy định nêu trên:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được đăng công khai tại đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì:

Trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Công khai trên cổng thông tin điện tử quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Như vậy quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ được cơ quan thẩm định đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
  • Đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống
    Bảo vệ môi trường (BVMT) là vấn đề luôn được Ðảng và Nhà nước ta quan tâm và đã có nhiều chính sách, giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 bắt đầu được thực thi, với rất nhiều điểm mới trong quản lý, xử lý các vấn đề về môi trường, phù hợp giai đoạn phát triển mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đơn vị nào có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường?