Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Phân loại rác tại nguồn - Bài 4: Thực trạng triển khai tại một số địa phương
Quy định bắt buộc về phân loại rác tại nguồn của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, đến nay công tác chuẩn bị cho việc phân loại rác tại nguồn vẫn còn rất nhiều việc phải làm.