lương hưu

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8
Một số chính sách liên quan đến lương hưu, tuổi nghỉ hưu và mức phụ cấp đối với người làm việc không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2023.