Năm 2020: Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo

Moitruong.net.vn

Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2020, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, không để hộ tái nghèo.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Tổng số hộ nghèo: 8.754 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo: 0,42%; Tổng số hộ cận nghèo: 41.875 hộ. Tỷ lệ hộ cận nghèo: 2,01%. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội, an sinh xã hội và giảm nghèo của thành phố Hà Nội năm 2020.

Ảnh minh họa

UBND TP yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020, triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Trên cơ sở số hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND các quận, huyện, thị xã: Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2020 của địa phương và thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh, không để hộ tái nghèo. Phấn đấu cuối năm 2020 Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Đồng thời, thẩm định và ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; số hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2020; gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Thành phố ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống. Yêu cầu các địa phương tiếp tục nghiên cứu những mô hình giảm nghèo nhanh, hiệu quả, phù hợp tình hình địa phương, nhu cầu của từng hộ nghèo; lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, chỉ đạo hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo quy định; Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn; Cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm.

Minh Anh (t/h)