nuôi trồng thủy sản

Cà Mau thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm đất khu vực nuôi trồng thủy sản
Theo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Cà Mau, hiện nay, phát hiện khu vực nuôi trồng thủy sản có dấu hiệu ô nhiễm chỉ tiêu chất hữu cơ.