ô nhiễm

Phối hợp kiểm soát tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về triển khai kế hoạch tăng cường phối hợp kiểm soát ô nhiễm kênh Ba Bò và tuyến kênh thoát nước lưu vực suối Nhum - suối Xuân Trường - suối Cái giai đoạn 2022 - 2025.