phát triển bền vững

Phát triển Carbon thấp - Để kinh tế song hành với bảo vệ môi trường
Chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế phát thải các bon thấp là xu hướng chủ đạo hiện nay trên toàn cầu. Việt Nam cùng nỗ lực với cộng đồng quốc tế để đạt một mục tiêu khí hậu chung, hướng đến nền kinh tế carbon thấp và không thải ra khí carbon được xem là giải pháp tối ưu nhất để phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường.