phát triển kinh tế

Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết về phát triển TP. Hồ Chí Minh đến 2030, tầm nhìn 2045
Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về phát triển TP.HCM. Theo đó, TP.HCM được định hướng đến năm 2030 là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu kinh tế số, xã hội số; đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ châu Á.