phương tiện giao thông

Đo kiểm khí thải miễn phí cho hơn 1.000 xe ô tô
Nhằm nghiên cứu, xây dựng Lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải phương tiện đang lưu hành, dự kiến 1.200 xe ô tô tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ được đo kiểm khí thải miễn phí.