quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Quảng Ngãi ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.