Quảng Bình: Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Cụ thể, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tham mưu tiếp nhận quản lý và sử dụng các nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành với nhiệm vụ vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng tiếp nhận tiền, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án; chỉ đạo, hướng dẫn đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ; thực hiện quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và kiểm toán…

Mai Anh (QBP)