Quy định mới về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

(Moitruong.net.vn) – Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT.

quy định mới

Quy định mới về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

​Cụ thể bổ sung các nội dung như: Chi phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) thuộc nguồn vốn xây dựng hoặc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải;

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) thuộc nguồn vốn đầu tư dự án.

Bãi bỏ Điều 4, Điều 8, Điều 9, khoản 3 Điều 18, Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Minh Mai (T/h)