rủi ro thiên tai

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11
Với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm và tăng cường chống chịu - ASEAN tiến tới mục tiêu lãnh đạo toàn cầu trong quản lý thiên tai”, chuỗi hội nghị và các phiên họp liên quan sẽ tập trung vào nội dung hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai.