sản phẩm nhựa sử dụng một lần

Sau năm 2030, dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần
Với mục tiêu giảm dần những sản phẩm nguy hại tới môi trường như rác thải nhựa, các văn bản pháp luật quy định sau ngày 31/12/2030, dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần.