sinh thái

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng rừng
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030.