Sơn La

Nâng độ che phủ rừng và tạo sinh kế cho người dân
Những năm qua, Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Thuận Châu (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La) luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo sinh kế cho người dân.