thiên tai lũ lụt

Yên Bái: Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống thiên tai
Là một trong những tỉnh phải chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu với diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, tỉnh Yên Bái luôn xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai của người dân và cộng đồng…