thủ tục hành chính

Quy định mới liên quan xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính từ 1/1/2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.