thuế bảo vệ môi trường

Đề xuất mức thuế bảo vệ môi trường bao bì khó phân hủy ngang với thế giới
Nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông, hộp nhựa xốp… cũng như chưa khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm thay thế, Bộ Tư pháp dự kiến đề xuất mức thuế BVMT với bao bì khó phân hủy tương đương với mức thu ở các nước khác trong Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.