tín chí Carbon

Tiềm năng phát triển bán tín chỉ carbon từ cây cao su
Phát triển bền vững không chỉ giúp nâng cao giá trị cho ngành cao su Việt mà còn mang lại nguồn lợi lớn từ tín chỉ carbon rừng.