UBND TP. Nha Trang

Nha Trang: Thực hiện giám sát môi trường xử lý nước thải và bãi rác
Nhằm đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND TP. Nha Trang đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dịch vụ công ích, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ năm 2023.