văn hoá

Mo Mường được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công bố tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường là một trong 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.