vệ sinh cá nhân

Bảo đảm nước sạch vệ sinh môi trường trong mùa mưa lũ
Bộ Y tế có văn bản đề nghị các sở y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch và quản lý chất thải y tế trước mùa bão lũ.