Vùng dân tộc thiểu số

Phê duyệt 4 dự án bảo vệ môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Moitruong.net.vn – Theo Ủy ban Dân tộc, dự án được thực hiện sẽ đánh giá cụ thể thực trạng môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh các trường dân tộc nội trú. Thời gian thực hiện mỗi dự án là 2 năm (2022 – 2023).