10 năm

Chủ trì Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022, Thủ tướng chỉ rõ 33 nhiệm vụ trong nhóm giải pháp
Người đứng đầu Chính phủ cho rằng việc triển khai thực hiện thành công 33 nhiệm vụ thuộc 5 nhóm nhiệm vụ khi triển khai Nghị quyết số 06 về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, không thể thiếu vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc lan tỏa và tạo hiệu ứng tốt trong toàn xã hội đối với nhận thức đúng đắn về đô thị. Mọi thành công đều bắt đầu từ tư duy, nhận thức đúng đắn.