bão nhiệt đới

Thêm ba cơn bão nhiệt đới hình thành ở Đại Tây Dương sau bão Hilary
Trong bối cảnh thế giới chuẩn bị cho một mùa bão có mức độ nghiêm trọng hơn bình thường khi mà bão nhiệt đới Hilary tiếp tục đổ bộ vào nước Mỹ, tàn phá miền Nam California thì ở Đại Tây Dương đã hình thành ba cơn bão nhiệt đới nữa.