Bảo Tồn

Việt Nam đặt mục tiêu có hệ thống khu bảo tồn rộng 6,7 triệu ha vào năm 2030
Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ được đề ra từ nay đến năm 2030 bao gồm việc thành lập mới, củng cố và mở rộng các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, cảnh quan quan trọng và vùng đất ngập nước.