biện pháp phòng ngừa

Điện Biên triển khai kế hoạch quan trắc môi trường năm 2023
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường tỉnh đợt 1 năm 2023.