Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ thu gom rác phi chính thức
Ngày 7/3, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) đã tổ chức chương trình Giao lưu, chia sẻ công việc thu gom chất thải tái chế giữa lực lượng chính thức và phi chính thức trên địa bàn TP Hà Nội.