Đà Nẵng: Thông qua bảng giá đất mới, cao nhất 98,8 triệu đồng/m2

Moitruong.net.vn

– HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2024, giá đất ở đô thị cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 13-3, các đại biểu đã biểu quyết thông qua thông qua nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024.

Bảng giá đất lần này có thay đổi so với bản giá đất tại quyết định 06 năm 2019. Bảng giá đất mới cũng bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại quyết định 06.

Bảng giá đất mới bổ sung, điều chỉnh những bất cập như: Sửa đổi giá đất đối với năm tuyến đường chưa phù hợp (giá thực tế thấp hơn mức giá quy định); bổ sung về hệ số vị trí khu đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã ba, ngã tư đối với các khu đất hai mặt tiền trở lên…

Giá đất ở đô thị tại Đà Nẵng có giá cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2.

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí. Quyết định 06/2019 của UBND TP Đà Nẵng xác định bằng 85% giá đất ở cùng vị trí. Giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí. Quyết định 06/2019 của UBND TP Đà Nẵng xác định bằng 65% giá đất ở cùng vị trí.

Cụ thể, giá đất ở tại đô thị cao nhất 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị cao nhất 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị cao nhất 59,3 triệu đồng/m2.

UBND Đà Nẵng nhận định, việc xây dựng bảng giá đất lần này không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do dự thảo bảng giá đất được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định năm 2019.

Bảng giá đất lần này cũng sẽ hỗ trợ một phần đối với tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm trong giai đoạn 2020-2024, do dự thảo bảng giá đất được xây dựng trên mặt bằng giá đất tại Quyết định năm 2019, đồng thời được phân vệt khu đất, đối với khu đất 2 mặt tiền trở lên thì hệ số đặc biệt chỉ áp dụng trong phạm vi 50m, đồng thời giá đất TMDV và đất SXKD giảm hơn 5% so với mặt bằng tại Quyết định năm 2019.

Giá đất trong khu công nghệ cao điều chỉnh lần này bằng với giá đất tại Quyết định năm 2019 nên cũng không bị ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư.

Mai An (t/h)