Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập thêm hai trường mới
Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập thêm trường Hoá và Khoa học sự sống, trường Vật liệu, nâng tổng số trường lên 5.