Đại học Quốc gia Tp. HCM

Những trường Đại học tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
Các trường Đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố chỉ tiêu và phương án tuyển sinh năm 2023. Trong đó, có trường tăng đến cả 1.000 chỉ tiêu.