Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng từ năm 2022

Moitruong.net.vn

– Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đang được lấy ý kiến góp ý.

Theo dự thảo Nghị định, từ ngày 1/1/2022, sẽ điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021, đối với 8 nhóm đối tượng.
Đó là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn được quy định rõ tại một số nghị định của Chính phủ; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; một số trường hợp đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng từ năm 2022.

Ngoài ra, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng cũng thuộc đối tượng đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Sau khi điều chỉnh theo mức trợ cấp chung, mà người hưởng vẫn có mức lương thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng, thì những người có mức lương từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng. Còn những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng sẽ được tăng thêm cho đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, mức đề xuất như trên là nhằm bảo đảm bù đắp trượt giá để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động bởi yếu tố lạm phát và chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của ba năm 2019, 2020 và năm 2021.

Minh Ngân