di tích quốc gia đặc biệt

Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích tháp Bình Sơn
Quy hoạch không chỉ bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc - nghệ thuật của di tích tháp Bình Sơn mà còn phát triển các không gian xanh đảm bảo hài hòa, phát triển đa giá trị.