di tích quốc gia đặc biệt

Hà Nội: Đề nghị xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt đối với di tích đình (đền) Nội Bình Đà
Đình (đền) Nội Bình Đà, ​xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đang được đề nghị xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt bởi những giá trị đặc sắc về di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.