giáo dục

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống với trách nhiệm truyền thông bảo vệ môi trường
Báo chí, truyền thông giữ một vai trò chủ lực với chức năng thông tin, giám sát và phản biện xã hội trước những hiện tượng có liên quan đến giáo dục bảo vệ môi trường. Cũng thông qua truyền thông mà người dân nâng cao ý thức của mình trong việc tham gia bảo vệ môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững.