Gió mùa đông bắc

Nhiều nhà máy điện gió ngừng vận hành do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
Công suất phát các nguồn điện gió tăng cao vượt ngưỡng an toàn của các tua bin, buộc một số nhà máy điện gió phải ngừng vận hành. Nguyên nhân là gió mùa đông bắc năm nay có cường độ mạnh.