Gió mùa đông bắc

Bắc Bộ còn các đợt không khí lạnh yếu?
Theo dự báo, vẫn còn những đợt không khí lạnh yếu trong thời kì tháng 4 và sang tháng 5. Những đợt không khí lạnh chủ yếu tác động ngắn ngày và ảnh hưởng đến nền nhiệt ít.