huyện Kon Plông

Kon Tum: Liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất
Trong các ngày 19/4, 21/4 và 22/4, trên địa bàn huyện Kon Plông liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất với độ lớn lần lượt là 2.8, 2.7 và 3.2. Riêng ngày 23/4, trên địa bàn huyện này liên tiếp xảy ra 3 trận động đất. Các trận động đất mới xảy ra đều có độ lớn từ 3.0 trở lên.