[Infographics] Đến 2030: Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Moitruong.net.vn

– Mục tiêu tổng quát của định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Vietnam+