[Infographics] Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá

Moitruong.net.vn

– Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá.

Theo vietnamplus