khí thải

Lượng khí thải CO2 từ ngành năng lượng năm 2023 lập đỉnh mới
Theo báo cáo của IEA, lượng khí thải CO2 liên quan đến ngành năng lượng toàn cầu trong năm 2023 đạt mức cao kỷ lục.