Khu Bảo tồn thiên nhiên

Đa dạng các hình thức tuyên truyền tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Thời gian qua, Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung luôn thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; diện tích rừng và các hệ sinh thái rừng tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và phát triển tốt.